1942. De registratie gaat verder. Het gewone leven op de volkstuin ook.

In de Nederlandsche staatscourant van 27 april is opgenomen de Bodemproductiebeschikking 1942 volkstuinen, die een aantal voorschiften bevat waaraan de houders van volkstuinen moeten voldoen: 

Om een volkstuin te mogen gebruiken, moet men ingeschreven zijn bij de landbouw-crisis-organisatie binnen wier werkgebied de tuin ligt. Deze inschrijving moet worden aangevraagd op een formulier, dat hij bij den plaatselijken bureauhouder van de landbouw-crisis-organisatie, binnen wiens gebied de tuin ligt, verkrijgbaar is.

Alle tuinders moeten zich voor 12 mei laten registreren (voor de teelt en ook voor vervoer van gewassen). Men moet zijn bewijs van registratie steeds kunnen tonen. De maximale grootte van de nieuwe oorlogstuinen is 200 m2, waarvan 100  voor aardappelen. Eén tuin per gezin en als je al een tuin hebt bij het huis, dan geen volkstuin. Doen bewerken van de tuin door derden is niet toegestaan. Voor vervoer van meer dan 7 kg aardappelen is een vervoerbewijs nodig. 

Jaarvergadering Klein Dantzig op zondag 1 februari nam. 2 uur in Het Kraaiennest a/d Polderweg. Aanwezig 86 leden.

Uit de openingsrede:

... Verder memoreert hij (de voorzitter) dat het afgeloopen jaar weinig reden tot tevredenheid heeft gegeven. Als we er in geslaagd zijn in vereenigingsverband gemeenschapszin te kweeken, dan hebben we het mogelijke bereikt. Door ingrijpen van hoogerhand is er veel veranderd, de resultaten hiervan moeten afgewacht worden. Hij wijst op het vele werk in den Bond, wekt de leden op tot medewerking. Vervolgens herdenkt hij de gestorven leden, waarbij allen hunne nagedachtenis eenige oogenblikken staande eeren.

De vergadering gaat verder met verslagen van de verschillende commissies. Er is wat extra grond te verdelen, die is vrijgekomen op het Jeugdterrein. Het voorstel is de grond uit te gegeven voor één jaar of zolang als de oorlog duurt:

We moeten elk stukje benutten. Het is gewenscht het terrein eerst goed om te spitten.

Sommige sprekers wensen voorrang voor grote gezinnen. Een ander wil verloten, of kleine percelen uitgeven. Een derde stelt voor

de perceelen als oorlogstuinen te beschouwen en alleen aardappelen en boonen te telen, verder het bestuur voorrang te geven.

Weer een ander wil alleen de aanwezigen laten deelnemen. Uiteindelijk wordt aangenomen dat de grond bij voorrang gaat naar bestuurders die nog geen 200 m2 tuin hebben.

Een ander belangrijk onderwerp is de instelling van een bewakingscommissie. Er wordt al sinds jaar en dag wachtgelopen om de oogst te beschermen. De redenen voor de instelling van de commissie worden uiteengezet door de voorzitter:

Als we van den tuin willen halen wat we er op zetten, moeten we er iets voor over hebben. Op sommmige complexen wordt fl 1,50 boete geheven bij verzuim. Het bestuur heeft dit niet gewild. We moeten zorgen dat één man niet alles te doen heeft. Hij vraagt 3 of 4 menschen die zich beschikbaar stellen en die tevens letten op verwaarloosde tuinen. Dhr R. wijst erop dat ’s morgens afwisselend door 7 oudere tuinders wacht werd gehouden en vraagt of de tuinders van elke drie laantjes niet voor bewaking kunnen zorgen. Voorzitter is voor een bewakingscommissie. R. wijst op het nut van het diploma, P. op de plichten der leden. Voorzitter vraagt vrij mandaat voor de te vormen commissie. Wordt goedgekeurd. Op de vraag wie zich beschikbaar stelt, geven de heeren K., F, S, W, R en vd K. zich op. Voorzitter deelt mede dat spoedig een bijeenkomst zal worden gehouden. De B. en M. vragen eenige laantjes bij elkaar te laten bewaken. Voorzitter wil dat aan de Comissie overlaten. Hij wekt de leden op hun plicht te doen. R vraagt of eventueele boete voor de jeugd is. Voorzitter acht dit niet mogelijk, maar eventueel wel voor werkloozen. Van M. jr vraagt wie een goed plan heeft.

In 1942 bestaat de BVV 25 jaar. Vroegop spreekt de Algemene Vergadering toe (25 juli):

Vroegop dankt de verschillende sprekers voor hun waardering. In deze 25 jaar is veel vertrouwen geschapen. Vroegop rekent in de toekomst op de trouw van elk lid en vooral van het Kader. Het Bondsbestuur maakt moeilijke tijden mee en het gaat er om zoo goed mogelijk door deze tijden heen te komen. Wij hebben een overtuiging mede te dragen, en recht op den Vaderlandschen bodem en voor dat recht komen wij 25 jaar op.

Vrijdag 9 oktober 1942. Anne Frank schrijft in haar dagboek: Als het in Holland (Westerbork) al zo erg is, hoe zullen ze dan in de verre en barbaarse streken leven, waar ze heen gezonden worden? We nemen aan dat de meesten vermoord worden. De Engelse radio spreekt van vergassing. Misschien is dat wel de vlugste sterfmethode. Ik ben helemaal van streek.

Vervolg: 1943 en 1944, nog meer regels en voedselschaarste